Du học Úc – Yêu cầu về thị thực

Ðể được cấp thị thực du học, quý vị cần hội đủ các yêu cầu thị thực quy định và phải tuân theo các điều kiện ghi trong thị thực có liên quan đến việc tham dự lớp học và kết quả học tập.

Các điều kiện này có hiệu lực ngay sau khi quý vị đặt chân đến Úc. Thị Thực Du Học (Tạm Thời) có liệt kê tất cả những điều kiện áp dụng cho người được cấp thị thực. Do đó, điều quan trọng là quý vị phải tuân theo các điều kiện ghi trong thị thực để tránh việc thị thực bị hủy bỏ.

Các yêu cầu của thị thực du học

Các thông tin về thị thực trong khu mạng (website) này chỉ được sơ lược và có thể thay đổi. Ðể biết thêm thông tin chi tiết, chính xác và cập nhật hóa về thị thực du học cũng như các điều kiện quy định cho thị thực, xin vào địa chỉ mạng của Bộ Di trú, Đa Văn Hoá và Các Vấn Đề Bản Địa (Department of Immigration and Multicultural Affairs – DIMIA).http://www.immi.gov.au/students/index.htm

Thị Thực Du Học (Tạm Thời) được phân loại tùy theo lãnh vực giáo dục. Quý vị nên nộp đơn xin thị thực theo thứ hạng đúng với khóa học chính mà quý vị định học.

Thứ hạng (sub-class) thị thực du học

Thứ hạng 570- Lãnh vực ELICOS độc lập: dành cho du học sinh theo học các khóa ELICOS (Các Khóa Anh Ngữ Cấp Tốc cho Du Học Sinh – English Language Intensive Courses for Overseas Students) riêng biệt, và không phải là khóa học cần thiết để bắt đầu một khóa học khác (chẳng hạn như một khóa học ở trình độ cử nhân)
Thứ hạng 571- Lãnh vực giáo dục phổ thông : dành cho du học sinh theo học trình độ phổ thông tại các trường tiểu học và trung học
Thứ hạng 572- Lãnh vực đào tạo và dạy nghề (VET) :bao gồm các Chứng Chỉ I, II, III and IV, Bằng Cao Ðẳng, Bằng Cao Ðẳng Cao Cấp và Chứng Chỉ Cao Cấp
Thứ hạng 573- Lãnh vực Ðại Học :bao gồm các loại văn bằng Cử Nhân, Chứng Chỉ Sau Ðại Học, Bằng Sau Ðại Học
Thứ hạng 574- Lãnh vực Thạc Sĩ và Tiến Sĩ :bao gồm các văn bằng Thạc Sĩ và Tiến Sĩ
Thứ hạng 575- Các khóa học cơ bản không bằng cấp và các lãnh vực giáo dục khác:bao gồm các khóa học cơ bản, các khóa học chuyển tiếp và các khóa học không có bằng cấp
Thứ hạng 576- Lãnh vực do tổ chức AusAID hoặc Bộ Quốc Phòng tài trợ :bao gồm các khóa học toàn thời do tổ chức AusAID hoặc Bộ Quốc Phòng tài trợ. Các khóa học này có thể chỉ bao gồm một phần hoặc toàn bộ khóa học hoặc khóa đào tạo do một cơ sở giáo dục của Úc giảng dạy.

Các yêu cầu chung về thị thực du học

(Coi chi tiết trong Mẫu 1160i “Nộp Ðơn Xin Cấp Thị Thực Du Học” (Applying for a Student Visa)http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/1160i.pdf
– Quý vị có hạnh kiểm tốt
– Quý vị có sức khỏe tốt
– Quý vị đã đóng bảo hiểm y tế dành cho du học sinh tức OSHC (Overseas Student Health Cover) cho bản thân và những thân nhân cùng đi qua Úc với quý vị
– Quý vị không thiếu chính phủ Úc bất kỳ một khoản nợ nào, hoặc quý vị đã thu xếp việc trả nợ và việc thu xếp này đã được Bộ Trưởng Bộ Di Trú chấp nhận
– Quý vị cần có Xác Nhận Ghi Danh Ðiện Tử (eCoE) trước khi nộp đơn xin cấp thị thực du học nếu như quý vị được liệt vào mức thẩm định (assessment level) 1 hoặc 2, hoặc quý vị đã đến Úc dưới bất kỳ mức thẩm định nào. Quý vị cần kèm theo bản sao của giấy xác nhận này khi nộp đơn
– Nếu quý vị còn ở ngoài nước Úc và được liệt vào mức thẩm định 3, 4 hoặc 5, quý vị cần có văn thư của cơ sở giáo dục “chấp nhận cho quý vị ghi danh theo học” trước khi nộp đơn xin cấp thị thực du học. Nếu quý vị được liệt vào mức thẩm định 3 hoặc 4, quý vị phải nộp đơn xin Tiền Thẩm Ðịnh Thị Thực (Pre-Visa Assessment) tức là xin thẩm định trước xem quý vị có hội đủ điều kiện để được cấp thị thực du học hay không.
– Sau khi nộp đơn xin cấp thị thực du học, tòa đại sứ Úc có thể yêu cầu quý vị cung cấp giấy xác nhận ghi danh điện tử (eCoE) do cơ sở giáo dục, nơi quý vị xin theo học, cấp

Các điều kiện thị thực thường đòi hỏi

– Quý vị phải tham dự lớp học một cách đầy đủ, đạt yêu cầu của khóa học và không được bỏ ngang khóa học
– Quý vị không được đi làm nếu không được sự chấp thuận của chính phủ Úc
– Quý vị phải duy trì bảo hiểm y tế OSHC trong thời gian ở Úc
– Quý vị phải rời khỏi Úc trước khi thị thực hết hạn
– Quý vị không được đổi trường trong vòng 12 tháng hoặc trước khi khóa học kết thúc nếu như thời gian khóa học ít hơn 12 tháng
– Quý vị phải thông báo cho cơ sở giáo dục biết địa chỉ của quý vị trong vòng 7 ngày sau khi đến Úc. Nếu thay đổi chử ở, quý vị cũng cần báo cho cơ sở giáo dục biết địa chỉ mới trong vòng 7 ngày sau khi dời chử ở
– Nếu quý vị thay đổi cơ sở giáo dục, quý vị phải báo cho cơ sở giáo dục nơi quý vị đang học biết trong vòng 7 ngày sau khi nhận được eCoE của cơ sở giáo dục mới

Các tập thông tin về việc Nhập Cảnh Tạm Thời của Du Học Sinh theo từng lãnh vực giáo dục

Ðào Tạo Anh Ngữ ELICOS Ðộc Lập:Mau1773 http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/1173.pdf
Phổ Thông- Mẫu 1174 http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/1174.pdf
Cao Ðẳng Ðào Tạo và Dạy Nghề- Mẫu 1175 http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/1175.pdf
Ðại Học- Mẫu 1176 http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/1176.pdf
Thạc Sĩ và Tiến Sĩ- Mẫu 1177 http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/1177.pdf
Các Khóa Học Cơ Bản/Khác- Mẫu 1178 http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/1178.pdf
Các Khóa Học do Tổ Chức AusAID hoặc Bộ Quốc Phòng Bảo Trợ- Mẫu 1168

http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/1168.pdf

Các mức thẩm định quốc gia

Mửi lãnh vực giáo dục tại mửi quốc gia được xếp hạng theo một trong bốn Mức Thẩm Ðịnh (Assessment Level) dựa vào mức độ vi phạm các điều kiện ghi trong thị thực của du học sinh. Mức Thẩm Ðịnh càng cao (từ 1 đến 4) thì các yêu cầu về thị thực tức Các Tiêu Chuẩn Hiển Nhiên (Evidentiary Standards) mà quý vị phải tuân theo càng nghiêm nhặt hơn. Riêng Mức Thẩm Ðịnh 5 chỉ áp dụng trong trường hợp khẩn cấp và dĩ nhiên mức thẩm định này quy định những điều kiện thị thực nghiêm nhặt nhất. Quý vị có thể vào trang mạng DIMIA liên hệ của Bộ Di Trú Úc để biết thêm chi tiết về mức thẩm định quốc gia.

Các tiêu chuẩn hiển nhiên/Các yếu tố thẩm định

- Khả năng trang trải học phí, vé máy bay và những chi phí có liên quan đến việc sinh hoạt và học tập tại Úc
– Khả năng Anh ngữ http://studyinaustralia.gov.au/Sia/en/What…quirements.html
mức độ tuân hành các điều kiện thị thực
– Các yếu tố liên hệ khác như tuổi tác, trình độ học vấn, mức độ hữu dụng của khóa học đối với công ăn việc làm, và quá trình di cư
– Khả năng hử trợ các thành viên trong gia đình trong thời gian học tập tại Úc
– Các điều khoản chi tiết cho mửi yếu tố trên phụ thuộc vào mức thẩm định quốc gia, và được mô tả chi tiết trong Các Tập Thông Tin dành cho Học Sinh (Student Booklets) của Bộ Di Trú Úc theo từng lãnh vực giáo dục http://studyinaustralia.gov.au/Sia/en/What…quirements.html

Tiền Thẩm Ðịnh Thị Thực (Pre-Visa Assessment)

Tiền Thẩm Ðịnh Thị Thực (Pre-Visa Assessment – PVA) là việc thẩm định trước xem học sinh có gặp trở ngại gì trong việc xin cấp thị thực du học không. Tiền Thẩm Ðịnh Thị Thực là cần thiết nếu quý vị đang cư ngụ tại một quốc gia được xếp vào Mức Thẩm Ðịnh 3 hoặc 4. Ðể thực hiện việc tiền thẩm định, quý vị cần có văn thư của cơ sở giáo dục chấp nhận cho quý vị ghi danh nhập học (letter of offer) và sau đó quý vị nộp đơn xin cấp thị thực du học, kèm theo tất cả giấy tờ cần thiết, tại văn phòng Bộ Di Trú Úc tại địa phương. Nếu việc thẩm định không có vấn đề, văn phòng Bộ Di Trú sẽ cấp cho quý vị một giấy chứng nhận PVA. Quý vị cần gởi giấy này cho cơ sở giáo dục vì nếu không có giấy này, cơ sở giáo dục sẽ không thể cấp Xác Nhận Ghi Danh Ðiện Tử (eCoE) cho quý vị. Cơ sở giáo dục cũng thông báo và yêu cầu quý vị đóng học phí, bảo hiểm y tế OSHC ( http://studyinaustralia.gov.au/Sia/en/Stud…Costs/OSHC.html ) tức Bảo Hiểm Y Tế dành cho Du Học Sinh và đi khám sức khỏe. Sau khi có giấy eCoE, và thực hiện các thủ tục cần thiết, quý vị sẽ được cấp thị thực du học.

Xác Nhận Ghi Danh Ðiện Tử (Electronic Confirmation of Enrolment – eCoE)

Xác Nhận Ghi Danh Ðiện Tử – eCoE do cơ sở giáo dục Úc cấp. Ðây là chứng từ duy nhất được Bộ Di Trú Úc chấp nhận trong việc xét đơn xin cấp thị thực du học. Tùy theo quốc gia nơi quý vị đang sống và khóa học chính mà quý vị dự định theo học, quý vị có thể sẽ phải trải qua một cuộc Tiền Thẩm Ðịnh Thị Thực (PVA) trước khi cơ sở giáo dục cấp eCoE cho quý vị. Cơ sở giáo dục sẽ yêu cầu quý vị một số vấn đề, thường là yêu cầu đóng học phí tối thiểu một học kỳ trước khi cấp eCoE cho quý vị. Quý vị cần nộp bản sao eCoE cho văn phòng Bộ Di Trú Úc tại địa phương để họ xét đơn và cấp thị thực du học cho quý vị.

Tất cả những thông tin có liên quan đến quá trình du học của học sinh, từ việc cấp eCoE, quá trình nộp đơn và cấp thị thực du học, việc tuân hành các điều kiện ghi trên thị thực sau khi tới Úc, thời gian khai giảng khóa học cho đến khi học sinh rời khỏi Úc đều được thu thập.

Các Cơ Sở Giáo Dục Hợp Cách (Pre-Qualified Institutions – PQI)

Chương trình Pre-Qualified Institutions – PQI (tạm dịch Các Cơ Sở Giáo Dục Hợp Cách) là một chương trình cho phép một số cơ sở giáo dục đóng một vai trò tích cực hơn trong việc duyệt xét đơn xin của du học sinh thuộc các quốc tịch Ấn Ðộ, Pakistan, Trung Quốc và Việt Nam. Ðây là những cơ sở giáo dục đã hội đủ các tiêu chuẩn chọn lựa của Bộ Di Trú Úc. Mục đích của chương trình là cải tiến quá trình duyệt xét thị thực đối với những du học sinh thật sự muốn theo học tại các cơ sở giáo dục này. Cá nhân du học sinh không phải “nộp đơn xin” tình trạng PQI và không phải mọi du học sinh muốn theo học tại các cơ sở này đều được bảo trợ theo diện PQI.

Du học sinh được xét đơn theo diện PQI cũng phải đóng lệ phí bình thường và thị thực của họ, sau khi được cấp, cũng có những điều kiện kèm theo như những du học sinh khác. XIn lưu ý rằng chất lượng giảng dạy của cơ sở giáo dục được cấp hoặc đã nộp đơn xin tình trạng PQI không nhất thiết tốt hơn các cơ sở giáo dục không có tình trạng PQI.