Học bổng Toàn phần Sau đại học của ĐH Monash, Úc 2016 – 2017

Đại học Monash được xếp hạng Top 100 trường nổi tiếng thế giới (THES World Reputation Ranking 2015) và là thành viên của nhóm Go8 đứng đầu Australia. Trường là lựa chọn của nhiều học sinh và phụ huynh. Monash tiếp nhận học sinh Việt Nam vào nhiều chương trình: Anh văn, dự bị đại học, cao đẳng phần 1, cao đẳng phần 2 hoặc các chương trình cử nhân, thạc sĩ (tín chỉ, kết hợp, nghiên cứu) và tiến sĩ.

dai hoc monash

Học bổng nghiên cứu quốc tế sau đại học của Trưởng chuyên ngành Khoa học dành cho sinh viên quốc tế (bao gồm cả những người đang nắm giữ một thị thực cư trú vĩnh viễn tại New Zealand). Ứng viên có ý định thưc hiện nghiên cứu bằng Tiến sĩ (PhD), Thạc sĩ khoa học (MSc) hoặc bằng Thạc sĩ triết học (MPhil) đều có đủ điều kiện nộp hồ sơ học bổng này.

Bậc học: Nghiên cứu sau đại học toàn thời gian, bậc HDR (Thạc sĩ Khoa học, MPhil và Tiến sĩ).

Ngành học: Khối ngành khoa học

Giá trị học bổng: Toàn phần, bao gồm:

-Học phí quy định bởi Đại học Monash và hỗ trợ người nhận học bổng mỗi năm của khóa học, với thời hạn:

Tiến sĩ: tối đa 3 năm,

Thạc sĩ Khoa học: 2 năm

–  Chi phí Tiêu chuẩn đảm bảo sức khỏe của sinh viên nước ngoài

Yêu cầu: Ứng viên có thể nộp đơn xin học bổng này nếu họ đáp ứng các tiêu chí nhất định:

-Học bổng nghiên cứu quốc tế sau đại học của Trưởng chuyên ngành Khoa học được  cấp cho các Nghiên cứu sinh toàn thời gian ở mức HDR (MSc, MPhil và PhD).
-Ngoài ra, học bổng dành cho cho sinh viên quốc tế (bao gồm cả những người có một thị thực cư trú vĩnh viễn tại New Zealand) những người:
– Đang bắt đầu nghiên cứu sau đại học nghiên cứu tại Khối ngành khoa học trường đại học Monash;
– Đã ghi danh vào một mức độ cao hơn của chương trình nghiên cứu (MSc, MPhil và Phd);
– Có bằng H1 hoặc H1 tương đương (H1E) và
-Học bổng nghiên cứu quốc tế sau đại học của trưởng Khoa khoa học sẽ không dành cho những người:
– không còn được hỗ trợ bởi một giải thưởng sau đại học Úc tài trợ bởi trường đại học Monash (APA), học bổng sau đại học Monash (MGS) hoặc một học bổng nghiên cứu sau đại học của trưởng khoa Khoa khoa học  (DPRS); hoặc nơi học bổng trả tiền phụ cấp(tại mức lương tối thiểu giá tương đương với một APA hoặc MGS và cho giai đoạn ứng cử) được trả tiền từ một cơ quan cấp học bổng bên ngoài hoặc nghiên cứu được tổ chức bởi giám sát viên;
-Dựa trên việc sử dụng quỹ tư nhân để hỗ trợ chi phí sinh hoạt;
– Đã hoàn thành một văn bằng tiến sĩ hoặc tương đương;
– Đã hoàn thành một nghiên cứu Thạc sĩ hoặc tương đương trừ khi có ý định để thực hiện một văn bằng tiến sĩ;
– Đã được ghi danh vào một mức độ cao hơn của nghiên cứu (MSc, MPhil, PhD) và nhận học bổng hỗ trợ từ các nguồn tài trợ khác;
– Đã được đăng ký cho hơn hai và một nửa năm trong một tiến sĩ hoặc một năm trong một nghiên cứu tổng thể của (MPhil hoặc MSc) chương trình;
-Thêm tiêu chí cho giải thưởng học bổng
-Học bổng được chỉ dành cho những người được đề cử bởi các trường học trong đó họ sẽ được ghi danh vào thực hiện chương trình HDR đã được phê duyệt.
-Nhận lương/phụ cấp sinh hoạt
-Học viên được trao học bổng phải đồng thời nhận phụ cấp hoặc trợ cấp tại mức lương tối thiểu giá tương đương với một APA hoặc MGS và cho giai đoạn ứng cử.

Quốc tịch: Cả sinh viên trong nước và quốc tế đều có thể nộp đơn cho chương trình học bổng này.

Yêu cầu nhập học

Yêu cầu tuyển sinh: Những người đang bắt đầu nghiên cứu sau đại học tại Khoa khoa học trường đại học Monash đủ điều kiện để nộp đơn xin học bổng này.

Yêu cầu kiểm tra: Đơn xin phải bao gồm một báo cáo kiểm tra phù hợp với kết quả tối thiểu được liệt kê dưới đây: IELTS (hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế- học thuật), TOEFL (Kiểm tra của Mỹ về tiếng Anh như ngôn ngữ nước ngoài), học thuật PTE (Pearson Test of English) và tiếng Anh Cambridge.

Ngôn ngữ tiếng Anh yêu cầu: để đăng ký du học Úc tại trường đại học Monash, ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu ngôn ngữ tiếng Anh. Họ đạt được một trong những yêu cầu được liệt kê ở trên. Một số khóa học có yêu cầu Anh ngữ cao hơn so với những điều được liệt kê ở đây. Kiểm tra các yêu cầu khóa học trong mục Tìm kiếm một khóa học. Thời hạn: Nếu ứng viên học trung học không hoàn toàn bằng tiếng Anh, họ phải nhận được bất kỳ kết quả hoặc trình độ chuyên môn, trong vòng hai năm của họ bắt đầu dự định học tại Monash. Nếu có văn bằng cử nhân (hoặc tương đương) họ phải bắt đầu khóa học của họ trong vòng năm năm.

Tài liệu hỗ trợ : Một lá thư giới thiệu khóa học,sẽ được đưa vào một ngày sau đó, sẽ bao gồm:
– Chi tiết khóa học;
– Những sự sắp xếp về việc giám sát;
– Bất kỳ điều kiện nào có thể áp dụng;
– Ngày tháng tuyển sinh và thủ tục;
– Đơn sở hữu trí tuệ và tuyên bố bảo mật;
– Đơn nghiên cứu thực tiễn đạo đức;
– ISCA (cho du học sinh chỉ).

Lưu ý: Ứng viên không thể đăng ký mà không có thư này.
Thời hạn nhận hồ sơ: 31/5/2016

Phương thức nạp đơn: chế độ nộp đơn trực tuyến. Để nộp đơn cho một văn bằng nghiên cứu sau đại học và/hoặc một học bổng nghiên cứu sau đại học, hoặc để tìm hiểu thêm về các yêu cầu nào về quá trình và điều kiện, hãy làm theo các bước dưới đây:
-Bước 1: Ứng viên có thể kiểm tra các điều kiện của họ
-Bước 2: Hoàn thành một biểu thức quan tâm (EOI) và nhận được lời mời để nộpđơn
-Xin vui lòng lưu ý rằng nếu không có một lời mời ‘nộp đơn’ người nộp đơn không thể tiến hành bước tiếp theo.
-Bước 3: Đăng ký và đăng ký trực tuyến
-Cả sinh viên trong nước và quốc tế nộp đơn thông qua cổng thông tin này.
-Bước 4: Chấp nhận đề nghị của họ.
Đơn đăng ký: http://www.monash.edu/science/future-students/graduate-options/Graduate-research/apply

Xem thêm thông tin: http://www.monash.edu/science/future-students/graduate-options/Graduate-research/scholarships/DIPRS

Từ khóa:   ·